Selecteer een pagina

PO Front betekenis

De website pofront.nl was een centraal platform dat zich richtte op het aankaarten en verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het Nederlandse basisonderwijs.
Het initiatief achter deze site bundelde de krachten van onderwijzers, vakbonden en schoolbesturen om gezamenlijk op te komen voor betere salarissen en lagere werkdruk in het basisonderwijs.

Verandering basisonderwijs

Door middel van petities en het organiseren van acties, zoals een landelijke onderwijsstaking, streefde pofront.nl naar concrete veranderingen en meer waardering voor het lerarenberoep. In het hart van Nederland klonk op 27 juni een krachtig signaal voor verandering in het basisonderwijs. Een breed front van onderwijsprofessionals, uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar en hoger onderwijs, verenigde zich om aandacht te vragen voor knellende issues: de combinatie van een hoge werkdruk en de niet marktconforme salarissen betekenen onvrede bij leraren.betekenis pofront

Tekort leraren groeit

Het basisonderwijs in Nederland ziet zich geconfronteerd met een groeiend lerarentekort, veroorzaakt door hoge werkdruk en relatief lage salarissen, wat de aantrekkelijkheid van het beroep ondermijnt. Het PO-front, een coalitie van onderwijzers, vakbonden en schoolbesturen, benadrukt de noodzaak voor investeringen om deze uitdagingen aan te pakken, gesteund door een petitie met ruime ondertekening. De roep om verbetering vindt weerklank in het voortgezet en hoger onderwijs, die pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden voor docenten. Er is een duidelijke vraag naar meer leraren, ondanks strengere instroomeisen voor de opleiding, wat het bestaande tekort potentieel vergroot.Actiedagen

De actiedag markeerde een moment waarop basisscholen een uur later openden, een symbolische daad om de urgentie van investeringen in het vak en het welzijn van de leraren te onderstrepen. De solidariteit overschreed sectorgrenzen, met een petitie die door honderdduizenden werd gesteund, en onderstreepte een gezamenlijke roep om het lerarenberoep weer aantrekkelijk te maken. Dit was niet slechts een kwestie van waardering, maar ook een essentiële stap om het nijpende lerarentekort aan te pakken, versterkt door de demografische ontwikkelingen en strengere toelatingseisen voor de lerarenopleiding​.

14 februari: staking Friesland, Groningen en Drenthe

Volgens een mededeling van het PO-Front zullen de basisscholen in Friesland, Groningen, en Drenthe op 14 februari niet open zijn. Diverse onderwijsorganisaties, waaronder de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en de PO-Raad, erkennen de pogingen van Slob om het probleem van werkdruk aan te pakken. Echter, deze inspanningen hebben nog niet tot concrete verbeteringen geleid. Er is nog steeds geen zicht op een eerlijk salaris voor onderwijspersoneel, waardoor het voortzetten van acties noodzakelijk blijft.

14 maart: staking Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

De onderwijssectoren in Noord-Holland, Utrecht, en Flevoland staan op 14 maart stil door een staking. In Amsterdam wordt vanaf 12.00 uur een omvangrijke demonstratie georganiseerd, die van de Stopera naar het Museumplein voert. Op deze woensdag zullen de deelnemers krachtig uitdragen dat er sprake is van een kritieke situatie in het basisonderwijs, met nadruk op de eisen voor hoger salaris en de noodzaak om het lerarentekort terug te dringen.

13 april: staking Brabant en Limburg

Het basisonderwijs in Brabant en Limburg legde op 13 april het werk neer. De stakende onderwijsprofessionals verzamelden zich zowel op het Stadhuisplein in Eindhoven als achter het station in Sittard om deel te nemen aan het inhoudelijke programma. Dit programma stond onder de bezielende leiding van muzikant en auteur Frans Pollux.

30 mei: staking Overijssel en Gelderland

Op 30 mei kwam het onderwijspersoneel van het basisonderwijs uit Gelderland en Overijssel samen voor een staking. De locatie van deze bijeenkomst was de Beestenmarkt in Deventer, waar zo’n vierduizend deelnemers hun onvrede lieten blijken. De voornaamste boodschap van de dag was de uitgesproken boosheid van de leerkrachten.

12 september: staking Zeeland en Zuid-Holland

De actiebereidheid in het basisonderwijs zet zich voort na de zomervakantie. Op woensdag 12 september zullen de onderwijsprofessionals uit Zeeland en Zuid-Holland hun werkzaamheden staken. Dit is onderdeel van een reeks estafettestakingen, georganiseerd door het PO-Front, bedoeld om aandacht te vragen voor de onder druk staande onderwijskwaliteit, veroorzaakt door een toenemend lerarentekort. Ondanks een akkoord over de werkdruk, is er nog steeds een significant salarisverschil met het voortgezet onderwijs, wat de noodzaak voor verdere acties onderstreept.

900 leraren tekort

Jan, woordvoerder van PO in Actie, meldt dat het onderwijs nu al kampt met een tekort van ongeveer 900 leerkrachten. Op sommige scholen nemen pabo-studenten, nog voordat ze afgestudeerd zijn, de leiding over klassen. Dit leidt tot situaties waarbij leerlingen thuis moeten blijven als hun leerkracht ziek is, wegens een gebrek aan vervangend personeel.

Lagere salarissen basisonderwijs

Basisschoolleerkrachten verdienen twintig procent minder dan docenten op middelbare scholen. Als protest hierop zullen ze op 27 juni twintig procent minder lesgeven en de schooldeuren een uur later openen. Jan benadrukt dat het doel niet is om ouders te hinderen, maar om hen en hun kinderen te laten inzien dat zij ook bij dit probleem betrokken zijn. Het is een waarschuwing dat er direct actie ondernomen moet worden, aangezien niets doen geen optie is. Er wordt serieus nagedacht over verdere acties. Er is reeds aangekondigd dat als er geen veranderingen komen, de leerkrachten na de zomervakantie een week lang zullen staken. Basisschoolleerkrachten zijn vastberaden om hun boodschap over te brengen aan de politiek in Den Haag. Ze wijzen op het feit dat ze tot twintig procent minder verdienen dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs, ondanks dat ze geconfronteerd worden met een hoge werkdruk en een toenemend aantal taken. Dit draagt bij aan het groeiende probleem van een lerarentekort in de nabije toekomst.Deelnemende scholen

Het is nog onduidelijk hoeveel scholen zullen deelnemen aan de geplande actie. PO in Actie heeft deze protestactie recentelijk, pas vanavond, aangekondigd. Desondanks verwacht de organisatie aanzienlijke steun. Belangrijke onderwijsorganisaties, waaronder de PO Raad die schoolbesturen vertegenwoordigt, de Algemene Vereniging Schoolleiders, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, en FvOv, die vakleerkrachten vertegenwoordigt, hebben hun leden opgeroepen om aan het protest deel te nemen.

41.000 leerkrachten

De lerarenactiegroep benadrukt dat deze kwestie de hele samenleving aangaat en de onderwijskwaliteit onder druk zet, aldus hun woordvoerder Jan. Na in de afgelopen maanden succesvol meer dan 41.000 leerkrachten gemobiliseerd te hebben en de problemen onder de aandacht van politici gebracht te hebben, richt de groep zich nu op de ouders van leerlingen.

Website pofront.nl

De website PO Front is gelanceerd met een petitie waarin leerkrachten pleiten voor hogere lonen en minder werkdruk, en ze vragen om steun van ouders. “Het beroep van docent is momenteel niet aantrekkelijk genoeg. Het is cruciaal dat de regering in Den Haag financiële middelen beschikbaar stelt om mensen te motiveren voor dit prachtige beroep. Onze kinderen verdienen de beste leraren,” zegt Jan.Steun presentatrice Sophie

Presentatrice Sophie, moeder van twee basisschoolkinderen, steunt PO in Actie enthousiast als ambassadeur. “Dit raakt aan de toekomst van onze kinderen, een zorg die elke ouder deelt,” zegt ze. Volgens haar overstijgt de discussie het thema van salarissen, en draait het vooral om grote klassen en de persoonlijke aandacht die leerkrachten aan kinderen kunnen geven. Sophie benadrukt het belang van een kalme leeromgeving op scholen, iets wat niet haalbaar is met overbelaste leerkrachten, gezien het leven buiten school al hectisch genoeg is.

Burn-out

In haar BNN-programma ‘Sophie in de mentale kreukels’ verkende zij het thema burn-out en kwam vaak in contact met overwerkte leraren. “De situatie voor deze professionals is verre van ideaal. Ze zijn constant onderbemand. Onderwijs zou een van onze grootste prioriteiten moeten zijn,” aldus de presentatrice.

Reactie politiek

Staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs lijkt tot dusver niet erg ontvankelijk voor deze geluiden. Zijn opmerkingen tijdens een parlementair debat, waarin hij beweerde dat het werken met pubers op middelbare scholen zwaarder is dan met jongere kinderen op basisscholen, wekten veel irritatie.

PO in Actie

PO in Actie is van plan de verzamelde handtekeningen aan premier Rutte te presenteren. “We zijn klaar om ons punt duidelijk te maken voorbij de staatssecretaris van Onderwijs,” zegt Jan. Door de handtekeningen aan Rutte te overhandigen, benadrukken ze de urgentie van dit wijdverbreide maatschappelijke vraagstuk. De actiegroep, samen met alle vakbonden, moedigt scholen aan om op de 27ste een leraar en een ouder naar Den Haag te sturen om deze handtekeningen te overhandigen. PO in Actie verwacht binnen korte tijd honderdduizenden handtekeningen te verzamelen en met duizenden leraren en ouders naar Den Haag te trekken. Jan merkt op: “Vroeger deden leraren dit in hun eigen tijd. Die periode is voorbij. We staan aan de vooravond van de grootste protestactie in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis.”

CAO

Cao-overeenkomst door PO-Front – Aanzienlijke loonstijging, verdere acties noodzakelijk
Docenten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen een aanzienlijke salarisverhoging tegemoetzien in de komende periode, mede doordat de salarisschaal LA wordt opgeheven. Bovendien is er een salarisverhoging van 2,5 procent voor al het onderwijspersoneel overeengekomen. Desondanks is de salariskloof met het voortgezet onderwijs nog steeds niet volledig overbrugd, wat het voortzetten van actievoeren noodzakelijk maakt. Een volgende stakingsdag is gepland voor 12 september, vlak voor Prinsjesdag.

Herziening van functies in nieuwe CAO

De meest recente cao introduceert een herstructurering van de salarisschalen, waarbij de huidige schalen LA, LB, en LC worden vervangen door L10, L11, en L12. De startlonen in de nieuwe schaal L10 zullen gelijk aan of iets hoger zijn dan die in de huidige schaal LB. Elke docent schuift automatisch één schaal omhoog: van LA naar L10, van LB naar L11, en van LC naar L12. Door deze wijziging in salarisschalen zullen docenten een aanzienlijke verbetering in hun salaris zien. Met de afschaffing van de huidige schaal LA en het beschikbare budget vanaf 1 januari, ontvangen leraren in oktober een nabetaling die gelijkstaat aan 42 procent van het nieuwe maandsalaris.

Loonsverhoging

Loonsverhoging van 2,5 procent plus een eenmalige uitkering van 750 euro
In de nieuwe cao is voor alle medewerkers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs een loonsverhoging van 2,5 procent vastgelegd, ingaand op 1 september 2018. Daarbovenop komt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto, die met terugwerkende kracht vanaf januari 2018 wordt uitbetaald, niet als een percentage van het salaris, maar als een vast bedrag voor zowel leraren, schoolleiders als ondersteunend personeel.

Verdere loonsverhogingen voor docenten in 2019 en 2020

In de aankomende jaren zal het eerder gereserveerde functiemixbudget, bedoeld om de doorstroom van leraren naar hogere salarisschalen te faciliteren en dat bij sommige schoolbesturen ongebruikt bleef, alsnog aan de lerarensalarissen worden toegevoegd. Dit zal gebeuren op 1 januari 2019 en opnieuw op 1 januari 2020. De focus van deze cao ligt met nadruk op verbeteringen in het loon van leraren.